یادداشت

مهارت گوش دادن فعالانه به همسر

داشتن آرامش در زندگی به عنوان یک رکن مهم و اساسی خواسته مشترک تمام زوجین است. تا جایی که این اصل مهم در برخی موارد

مهارت عشق ورزیدن در زندگی مشترک 

بدون شک اگر زندگی مشترک با توانمندی های زوجین و وقع نهادن آنها به این امر همراه باشد بسیاری از مشاجرات و تنش ها به

احترام متقابل

احترام متقابل در آموزه های دینی

در آموزه های دینی برای رشد و کارایی هر چه بیشتر خانواده و تحکیم این نهاد مهم اجتماعی راهکارهایی بیان شده است. یکی از مهمترین