لوگو باشگاه زندگی

باشگاه زندگی

انتخاب آگاهانه

زندگی عاشقانه

کاری از اداره فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

InShot_۲۰۲۴۰۲۰۴_۱۵۰۲۵۱۸۶۳

خانواده و زیست مجازی

رسانه و تربیت دینی کودکان

اگر رسانه فرصتی برای آموزش دین و تربیت باشد. در این شرایط مسلما یادگیری ای موثر خواهد بود که همراه با بصریت دینی باشد. اما

تأثیر رسانه بر کودک 

ویژگیهایی چون شناخت ناقص از جهان موجب میشود کودک از فهم محتوای رسانه عاجز بماند یا مطالب غیرواقعی را واقعی بپندارد یا آنکه از هدف

مطلب دیگری برای نمایش وجود ندارد