نقش انقلاب‌های مردمی در سوژه‌های داستانی

دوره‌ی سختی برای یک کشور – چه سختی جنگ باشد، چه سختی اقتصادی باشد، چه فشارهای گوناگون سیاسی باشد – دوره‌ی نشان دادن ظرفیت‌هاست؛ که این ملت چقدر ظرفیت دارد، چقدر قابلیت اظهار وجود دارد، چقدر لیاقت بقا دارد. لذا بهترین آثار هنری هم که انسان نگاه می‌کند، یا بخش‌های زیبای بهترین آثار هنری، مربوط …

نقش انقلاب‌های مردمی در سوژه‌های داستانی ادامه مطلب »