پژوهش حاضر درصدد مطالعه کارکرد شبکه های اجتماعی در ارتباطات میان فرهنگی مطالعه موردی هویت قومی دانشجویان دانشگاه های تهران در فضای مجازی بوده است.

از این منظر، پس از بسط فضای مفهومی موضوع و نیز واکاوی سوابق نظری و تجربی موجود از طرح متوالی اکتشافی (روش آمیخته متوالی کیفی و کمی) برای بررسی موضوع بهره جسته است. بدین ترتیب که در فاز کیفی به‌واسطه انجام مصاحبه عمقی با20 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های تهران از اقوام مختلف کرد، لر، فارس و ترک که به‌واسطه روش نمونه‌گیری هدفمند و نظری انتخاب‌شده بودند؛ داده‌های پژوهش گردآوری و با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد تحلیل و مدل مفهومی اندازه‌گیری شبکه‌ای کارکردهای شبکه‌های اجتماعی مجازی در ارتباطات میان فرهنگی قومی برساخته‌شده است.

به‌منظور اعتبارسنجی مدل برساخته‌شده از روش ارزیابی به شیوه ارتباطی و همچنین برای پایایی سنجی از ضریب پایایی با استفاده از همکار محقق استفاده ‌شده است.

نتایج کیفی پژوهش نشان داد که الگوی کارکردهای شبکه‌های اجتماعی مجازی در ارتباطات میان فرهنگی قومی متنوع ، چند وجهی و چند صدایی بوده و از سه مضمون فراگیر:

  • تأثیرات میان فرهنگی قومی (شامل مضامین سازمان‌یافته: همدلی فرهنگی، پایداری احساسی، ابتکار اجتماعی، انعطاف‌پذیری و گشایش ذهنی)
  • هویت قومی (شامل مضامین سازمان‌یافته: عنصر شناختی، عنصر احساسی و عنصر ارزشی)
  • قوم محوری (شامل مضامین سازمان‌یافته: تعصب قومی، تهدید و کشمکش برون قومی و نیز همبستگی درون‌گروهی) تشکیل‌شده است.

در فاز کمی پژوهش به‌منظور ارزیابی و آزمون مدل مفهومی برساخته‌شده، از مطالعه پیمایشی استفاده‌شده است. بدین ترتیب که با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته مأخوذ از مضامین مطالعه کیفی، داده‌های پژوهش از روی384 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های تهران که به‌ واسطه روش نمونه‌گیری طبقه‌ایی نسبتی و برآورد حجم نمونه کوکران انتخاب‌شده بوده‌اند؛ گردآوری گردید.

داده‌های حاصله پس از استخراج، کدگذاری وارد نرم‌افزار Spss23 شده و در دو بخش تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی (از نوع تحلیل مقایسه‌ای و تحلیل عاملی تائیدی) مورد آزمون و تحلیل قرارگرفته است.

به‌منظور اعتبار سنجی ابزار از اعتبار محتوایی صوری کیفی و نیز جهت پایایی سنجی از روش همبستگی درونی گویه-ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ استفاده‌شده است.

نتایج توصیفی پژوهش نشان داد که؛ متغیر تأثیرات میان فرهنگی قومی در جامعه آماری مورد بررسی در سطح نسبتاً متوسطی قرار دارد. متغیر هویت قومی در سطح نسبتاً متوسطی قرار دارد. درنهایت متغیر قوم محوری، در سطح نسبتاً بالایی قرار دارد. علاوه بر آن؛ کارکردهای قوم محوری، تأثیرات میان فرهنگی قومی و هویت قومی به ترتیب از بیشترین تا کمترین میزان در تعامل با شبکه‌های اجتماعی مجازی از منظر دانشجویان موردبررسی، برخوردار می‌باشند.

نتایج استنباطی پژوهش نشان داد که شبکه‌های اجتماعی مجازی در ارتباطات میان فرهنگی بر تأثیرات میان فرهنگی قومی رابطه با هویت قومی و قوم محوری مؤثر می‌باشند. درنهایت یافته‌های حاصل از تحلیل عاملی تائیدی نشان داد که الگوی کارکردهای متنوع شبکه‌های اجتماعی مجازی در ارتباطات میان فرهنگی از برازش لازم برخوردار می‌باشد و درنهایت متغیرهای موجود در تحلیل عاملی تائیدی توانسته‌اند درمجموع 362/55 درصد از واریانس کل مؤلفه‌های متغیرهای سه‌گانه کارکردهای متنوع شبکه‌های اجتماعی مجازی در ارتباطات میان فرهنگی قومی را تبیین و پیش‌بینی نمایند.

اشتراک‌گذاری

پیشنهاد میکنیم این محصولات را هم ببینید

پیشنهاد میکنیم این محصولات را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید