قدرت و حاکمیت سایبری

در این گزارش مدل پیشنهادی تطبیق قدرت و سنجش قدرت نرم در فضای سایبر و هم چنین شاخصهای پینشهادی برای سنجش قدرت سایبر بر اساس همین مدل، تبیین می‌گردد.

فضا و قدرت سایبری اصطلاحات رایجی هستند، اما تعریف و اندازه‌‌گیری آن‌‌ها بسیار دشوار است. ویژگی‌‌های منحصر به فرد فضای سایبر می‌‌تواند برای تحقق قدرت نرم استفاده شود که هدف اصلی آن تغییر رفتار افراد و شکل‌‌دهی به ترجیحات آن‌‌ها از طریق جذب یا اقناع به جای زور است.

در قدرت سایبر، جغرافیا به مفهوم فیزیکی مد نظر نیست بلکه حوزه‌‌ یا محدوده‌‌ای است که هر حکومتی امکان اعمال حکمرانی در آن را داشته و فرصت اعمال حاکمیت در آن محدوده برای او فراهم باشد. در این گزارش، مدلی تحلیلی از قدرت سایبری پیشنهاد می‌‌گردد که برای فضای سایبر لایه‌‌های پیشنهادی متصور شده و آن لایه‌‌ها را در ارتباط با فضاهای جغرافیایی اعمال حاکمیت از یک طرف و از سوی دیگر شاخص‌‌های مرتبط با فناوری، اقتصاد و محیط در تحلیل «PESTEL» قرار می‌‌دهد.

تجزیه و تحلیل هر یک از این سه فضای جغرافیایی اعمال حاکمیت می‌‌تواند اطلاعاتی در مورد بردارهای احتمالی حمله با تحلیل نقاط قوت و ضعف جامعه هدف ، برای کاهش نفوذ و توانایی آنها برای عملکرد آزادانه در فضای مجازی ارائه داده و حملات را از دیدگاه جوامع هدف ارزیابی نموده و شرایطی را برای مدافعان حکومت و کشور فراهم می‌‌کند که مخاطرات در فضاهای مختلف را شناسایی و در جهت مقابله با آن اقدام نمایند. در مفهوم سنتی قدرت، قدرت سخت مطرح است که به دنبال تغییر رفتار با تهدید و اجبار مستقیم است. به موازات پیشرفت تکنولوژی، رویکرد قدرت نرم به عنوان جایگزین و یا همراه روش‌‌های قدرت سخت نظامی به وجود آمد.

قدرت نرم عوامل انسانی را هدف قرار می‌‌دهد و هدف آن ترغیب دیگران برای درخواست خروجی‌‌های مطلوب از طریق مفاهیمی مانند فرهنگ، ارزش‌‌های سیاسی و سیاست خارجی است. مزایای قدرت نرم به عنوان سیاست جذابیت‌‌آفرینی در مقابل زور، می‌‌تواند به عنوان یک ابزار جایگزین برای دستیابی به اهداف ملی به شمار رود. ظهور فضای مجازی و مفهوم قدرت سایبر، باعث ضرورت یافتن ارزیابی چگونگی تحقق قدرت و نفوذ در یک جهان بهم پیوسته شده است. از آنجا که فضای مجازی فاقد مرزهای فیزیکی و در عین حال نابالغ است، ملت‌‌ها قدرتی برای حفظ مرزها و یا راه‌هایی برای تهدید مرزهای همسایه با استفاده از تعاریف متداول قدرت را ندارند و عدم بلوغ در این فضا، به مرور زمان منجر به ناپایداری و تضعیف قدرت در آن می‌‌گردد.

مدل پیشنهادی، با در نظر گرفتن لایه‌‌های فضای سایبر در تقاطع با ابعاد جغرافیای اعمال حاکمیت و شاخص‌‌های «PESTEL»، امکان تحلیل، تطبیق و سنجش قدرت سایبر را فراهم می‌‌کند و همچنین می‌‌تواند راهکاری برای رسیدن به مدل بلوغ برای فضای سایبر و سنجش قدرت برای آن باشد.

فهرست گزارش

اشتراک‌گذاری

پیشنهاد میکنیم این محصولات را هم ببینید

پیشنهاد میکنیم این محصولات را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید