لوگو باشگاه زندگی

باشگاه زندگی

انتخاب آگاهانه

زندگی عاشقانه

کاری از اداره فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

InShot_۲۰۲۴۰۲۰۴_۱۵۰۲۵۱۸۶۳

نقش مخرب شبکه‌های ماهواره ای بر خانواده 

امروزه رسانه‌ها یکی از پررنگ ترین نقش ها را در زندگی افراد ایفا می‌کنند. به گونه‌ای که می‌توان آن را یکی از اجزاء لاینفک زندگی امروزی بشر برشمرد. ماهواره و شبکه‌های آن نیز در ایران رواج گسترده‌ای پیدا کرده و توانسته بخشی از مردم را با خود همراه کند. در ادامه به بررسی نقش تلویزیون ماهواره‌ای و اثرات آن بر سبک زندگی خانواده‌ها می‌پردازیم.

علی‌رغم موانع قانونی شاید ماهواره یکی از مهم‌ترین ابزار استعمار نوین که استعمار فرهنگی است، قلمداد شود چرا مستقیما سبک زندگی و فرهنگ و تمدن کشورها را زیر سوال برده و فرهنگ ساختگی و تصنعی خود را به عنوان فرهنگ غالب معرفی می‌نماید. از آنجا که خانواده نقش پررنگی در سلامت افراد و جامعه دارد، بیشترین آسیب را از برنامه‌های ماهواره ای متحمل می‌شود.

بر اساس آﺧﺮﻳﻦ آﻣﺎر وبگاه‌ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻫﻮاره، اﻣﺮوز ﺣﺪود 370 ﻣﺎﻫﻮاره در ﺟﻬﺎن فعالیت می‌ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻮاره، اﻣﻮاج ﺣﺪود 12000 ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ را پشتیبانی می‌ﻛﻨﻨﺪ. از ﺑﻴﻦ اﻳﻦ 370 ﻣﺎﻫﻮاره، اﻣﻮاج ﺣﺪود 30 ﺗﺎ 35 ﻣﺎﻫﻮاره آﺳﻤﺎن کشورﻣﺎن را ﭘﻮﺷﺶ می‌دﻫﺪ. اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻮاره، ﺣﺪود 3000 ﺷﺒﻜﻪ آﺳﻤﺎن اﻳﺮان را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. این پوشش ماهواره‌ای، در حالی است که ﺗﻌﺪاد ﺷﺒﻜﻪ‌ﻫﺎی فارسی‌زبان ﻣﺎﻫﻮاره‌ای نیز ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﻳﺎدی در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، نخستین ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺎرسی‌زﺑﺎن در ﺳﺎل 1375 تأسیس ﺷﺪ؛ درحالی‌که ﻫﻢ‌اﻛﻨﻮن اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﺣﺪود 45 ﺷﺒﻜﻪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ‌ﻃﻮر میانگین، هرسال سه ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ‌ﻫﺎی ﻓﺎرﺳﻲ‌زﺑﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ‌ﺷﻮد.(۱)

خانواده اولین اجتماعی است که به تربیت فرد می‌پردازد و او را برای اجتماع بزرگی به نام جامعه آماده می‌سازد، پس برای تهاجم فرهنگی و اضمحلال یک جامعه، هدفی کلیدی است و نبض حیات جامعه را به دست دارد. این رسانه با رنگ لعاب های کاذب، در قالب اخبار، سریال‌های بی محتوا و پوچ و حتی تبلیغات دروغین به سبک زندگی خانواده ها نفوذ کرده و سبک زندگی سالم ایرانی_اسلامی را در جامعه را به حاشیه می‌راند و تا آنجا پیش می‌رود که فرد را از سبک زندگی اصیل خود و پیشینیان خود بیگانه می‌سازد.

۱. خبر آنلاین، کد خبر: 23231، 6 دی 1393.

زهره علوی

انتهای پیام

ما را در ایتا دنبال کنید

پیشنهاد میکنیم این مطالب را هم بخوانید