لوگو باشگاه زندگی

باشگاه زندگی

انتخاب آگاهانه

زندگی عاشقانه

کاری از اداره فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

InShot_۲۰۲۴۰۲۰۴_۱۵۰۲۵۱۸۶۳

شش اقدامی که رابطه شما با همسرتان را خراب می‌کند

در روابط زوجین مواردی اقداماتی وجود دارد که بدون آن که زن و شوهر بدانند ممکن است رابطه شان را سرد کند.

اگر این شمایید که همیشه تماس می گیرید. اگر این شمایید که همیشه عذر خواهی می کنید. اگر این شمایید که همیشه کوتاه می آیید. اگر این شمایید که همیشه از خواسته های خودتان می گذرید. اگر این شمایید که همیشه به سمت طرف تان پیشروی می کنید. اگر این شمایید که چندین برابر طرف مقابل برای رابطه انرژی می گذارید.

موارد مذکور می تواند منجر به سرد شدن طرف شما شود. شما با این رفتارها از ارزش خود می کاهید.

گاهی طوری رفتار کنید که به دست آوردنتان آسان نباشد تا ارزش رابطه حفظ شود.

چهار چالشی که غالبا ھﻤﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنها ﺑﺮوﻧﮕﺮا و دﯾﮕﺮی دروﻧﮕﺮا اﺳﺖ، به آن دچار می شوند؛

1- ﺗﻔﺎوت در ﺗﻔﺮﯾﺢها

ﯾﮑﯽ از طﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﻣهﻤﺎﻧﯽ ھﺎی ﺷﻠﻮغ ﻋﻼﻗﻪ دارد وﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪاست در یک محیط آرام و با یک دوست صمیمی  خوش گذرانی کند. ﻣﮑﺎن ھﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اﯾﻦ دو ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

2- ﺷﯿﻮه ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت

دروﻧﮕﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻤﯽ در ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺮوﻧﮕﺮا درﺑﺎره ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ راﺣﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

3- ﺷﯿﻮه ارﺗﺒﺎطﯽ

فرد برونگرا ﺗﻤﺎم اﺗﻔﺎق ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در طﻮل روز اﻓﺘﺎده را ﺑﺮای همسرش تعریف می ﮐﻨﺪ، ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮔﻮش می دھﺪ ﯾﺎ ﺻﺪای ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را ﺑﺎﻻ می برد ولی  یک دروﻧﮕﺮا ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﭙﺮدازد، ﮐﻤﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ و ھﺮ وﻗﺖ ﻣﯿﻠﺶ ﮐﺸﯿﺪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ.

4- ﺷﯿﻮه ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋل

ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺮوﻧﮕﺮا دوﺳﺖ دارد وﻗﺘﯽ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮد و ﻣﻮﺿﻮع را ﻓﯿﺼﻠﻪ دھﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد دروﻧﮕﺮا ﺑﻪ آراﻣﺶ ﻧﯿﺎز دارد و از درﮔﯿﺮی اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

دکتر مرتضی رزم آرا (دکتری مشاوره، درمانگر و مدرس دانشگاه)

فاطمه سازمند

انتهای پیام

ما را در ایتا دنبال کنید

پیشنهاد میکنیم این مطالب را هم بخوانید