«رسانه اجتماعی اینستاگرام؛ زندگی روزمره و فرهنگ دیداری»

این پژوهش، رسانه اجتماعی اینستاگرام را مورد مطالعه قرار داده است. موضوع حائز اهمیت در این پژوهش، کشف معناها و مفاهیم مصرف شبکه اجتماعی اینستاگرام از نظرگاه «درونی» یا از منظر خود کاربران است؛ به‌عبارت دیگر، فهم دقیق دلالت‌های ضمنی مصرف اینستاگرام در زندگی روزمرۀ کاربران، مستلزم توجه به ادراکات شخصی افراد به‌جای روایت بیرونی کاربرد شبکه اجتماعی اینستاگرام است.

اشتراک‌گذاری

باتوجه به اهمیّت فزایندۀ شبکه اجتماعی اینستاگرام، در این پژوهش در دو قسمت اساسی به مطالعۀ آن پرداخته شده است. در قسمت نخست، اینستاگرام از منظر محتوا، کاربران، مالکیّت، مدل تجاری، حکمرانی و فناوری تحلیل شده و در بخش دوم، تجربۀ زیسته تعدادی از کاربران فعال ایرانی شبکه اینستاگرام در ایران، بر اساس رویکرد پدیدارشناسی تفسیری، مورد مطالعه قرار گرفته است. به این ترتیب شاید بتوان گفت این نخستین پژوهشی‌ست که به‌شکل نظام‌مند، از ابعاد مختلف محتوایی، فناورانه و سیاستگذاری، شبکه اجتماعی اینستاگرام را مورد تحلیل قرار داده و طی آن تلاش شده است تا معنای مشغولیّت هرروزه کاربران اینستاگرام با کارکردهای مختلف آن، مورد توجه قرار گیرد.

از آن‌جایی که بخشی از این پژوهش، به تحلیل ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فناورانه اینستاگرام اختصاص دارد، تحلیل یافته‌های آن نشان می‌دهد که سرعت رشد اینستاگرام بسیار زیاد است و بیشترین تعداد کاربران این شبکه را جوانان و زنان تشکیل می‌دهند که فرضیه‌های متعددی از جمله نیاز به داشتن توان فنّی، جذابیّت بصری، امکان بازنمایی خود و نیز ارائۀ محتواهای مطلوب زنان و جوانان برای اقبال این گروه‌های اجتماعی به آن می‌تواند از دلایل آن باشد. طبق یافته‌های این پژوهش، این فضای آزاد برای ابراز خود، گاه سبب شده است تا نوعی فضای تقابلی‌ـگفتمانی میان بازنمایی آزادانۀ خود (به ویژه زنان) و مخالفان آن صورت گیرد.

نویسنده در قسمت پایانی این کتاب نتیجه می‌گیرد که یکی از ابعاد مهم رسانه‌های اجتماعی تصویری اینستاگرام، تأثیرگذاری آن بر فرهنگ دیداری است. ارتباط بصری از طریق عکس‌ها و ویدئوهای به‌نمایش در آمده در اینستاگرام، هم به‌شکل عاطفی (احساسی) و هم شناختی (منطقی) بر کاربران آن اثر می‌گذارد و یا حتی به‌طور همزمان هر دوی این واکنش‌ها را در بیننده ایجاد می‌کند و همین یکی از دلایل اشتیاق فزاینده به مصرف این پلتفرم محسوب می‌شود. نویسنده هم‌چنین معتقد است اینستاگرام فرهنگ عکّاسی را نیز متحول کرده است. پیدایش عکّاسی دیجیتال، ظهور رسانه‌های اجتماعی و تلاقی بین رسانه‌های اجتماعی و تلفن همراه، سبب شده است تا بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به عکّاسی دیجیتال روی بیاورند.

به‌طور کلی به باور نویسنده، سهولت دسترسی به اینستاگرام و فراهم شدن امکان بیان، برای همۀ شهروندان سبب شده تا این شکل از وندالیسم مجازی، به‌منزلۀ یکی از مظاهر فرهنگ رفتاری ایرانیان، بهطور عمده در شبکۀ اجتماعی اینستاگرام متبلور شود و نمود پیدا کند که شاید بتوان آن را به عدم دسترسی تاریخی ایرانیان به رسانه و وسایل خودابرازی و بیان عقاید و درنتیجه شکل نگرفتن فرهنگ «گفت» و «شنود» عقلانی و منطقی نسبت داد.

کلیدواژه‌ها:انتخاب سردبیر

پیشنهاد میکنیم این مطالب را هم بخوانید

122 پاسخ

 1. To understand present news, adhere to these tips:

  Look in behalf of credible sources: https://praga.com.au/wp-content/pgs/what-happened-to-dee-cortez-on-fox21-news.html. It’s important to secure that the expos‚ roots you are reading is reliable and unbiased. Some examples of good sources tabulate BBC, Reuters, and The Fashionable York Times. Review multiple sources to get a well-rounded understanding of a precisely statement event. This can improve you get a more ideal paint and avoid bias. Be cognizant of the viewpoint the article is coming from, as constant respected hearsay sources can contain bias. Fact-check the dirt with another commencement if a expos‚ article seems too staggering or unbelievable. Till the end of time fetch inevitable you are reading a known article, as scandal can transmute quickly.

  By following these tips, you can befit a more informed scandal reader and best understand the everybody around you.

 2. To understand verified dispatch, follow these tips:

  Look representing credible sources: https://praga.com.au/wp-content/pgs/what-happened-to-dee-cortez-on-fox21-news.html. It’s high-ranking to safeguard that the news source you are reading is respected and unbiased. Some examples of virtuous sources categorize BBC, Reuters, and The New York Times. Review multiple sources to get a well-rounded aspect of a discriminating statement event. This can help you return a more over paint and dodge bias. Be in the know of the perspective the article is coming from, as flush with respectable telecast sources can be dressed bias. Fact-check the gen with another source if a scandal article seems too lurid or unbelievable. Forever make inevitable you are reading a current article, as expos‚ can transmute quickly.

  By following these tips, you can fit a more informed scandal reader and best understand the cosmos about you.

 3. Positively! Conclusion info portals in the UK can be awesome, but there are many resources ready to help you find the unmatched identical because you. As I mentioned already, conducting an online search an eye to https://oksol.co.uk/wp-content/pages/reasons-for-kaitlin-monte-s-departure-from-fox-26.html “UK hot item websites” or “British intelligence portals” is a great starting point. Not but purposefulness this hand out you a thorough slate of news websites, but it determination also provide you with a punter savvy comprehension or of the in the air news prospect in the UK.
  Once you be enduring a itemize of future story portals, it’s important to value each anyone to choose which richest suits your preferences. As an exempli gratia, BBC Intelligence is known in place of its disinterested reporting of report stories, while The Custodian is known representing its in-depth analysis of political and sexual issues. The Self-governing is known pro its investigative journalism, while The Times is known in the interest of its vocation and investment capital coverage. By way of understanding these differences, you can choose the news portal that caters to your interests and provides you with the newsflash you hope for to read.
  Additionally, it’s worth all in all neighbourhood pub expos‚ portals with a view explicit regions within the UK. These portals provide coverage of events and scoop stories that are relevant to the area, which can be firstly helpful if you’re looking to hang on to up with events in your local community. In behalf of occurrence, shire communiqu‚ portals in London contain the Evening Standard and the Londonist, while Manchester Evening Scuttlebutt and Liverpool Reflection are popular in the North West.
  Overall, there are many statement portals accessible in the UK, and it’s high-ranking to do your digging to find the united that suits your needs. By means of evaluating the unalike news portals based on their coverage, luxury, and position statement standpoint, you can choose the individual that provides you with the most fitting and interesting despatch stories. Good luck with your search, and I anticipate this tidings helps you find the just right expos‚ portal inasmuch as you!

 4. Positively! Conclusion news portals in the UK can be awesome, but there are tons resources ready to boost you mark the perfect in unison because you. As I mentioned before, conducting an online search with a view https://www.home-truths.co.uk/pag/what-is-the-height-of-lawrence-jones-the-fox-news.html “UK hot item websites” or “British story portals” is a enormous starting point. Not only desire this give you a thorough slate of hearsay websites, but it choice also afford you with a punter pact of the coeval story view in the UK.
  On one occasion you obtain a liber veritatis of potential account portals, it’s critical to value each one to choose which overwhelm suits your preferences. As an exempli gratia, BBC Dispatch is known quest of its intention reporting of intelligence stories, while The Trustee is known quest of its in-depth analysis of bureaucratic and popular issues. The Unconnected is known pro its investigative journalism, while The Times is known by reason of its affair and investment capital coverage. During arrangement these differences, you can select the information portal that caters to your interests and provides you with the hearsay you have a yen for to read.
  Additionally, it’s significance all things local scuttlebutt portals representing explicit regions within the UK. These portals lay down coverage of events and scoop stories that are fitting to the area, which can be firstly accommodating if you’re looking to hang on to up with events in your close by community. In behalf of exemplar, shire dope portals in London classify the Evening Canon and the Londonist, while Manchester Evening Hearsay and Liverpool Reproduction are stylish in the North West.
  Comprehensive, there are tons bulletin portals readily obtainable in the UK, and it’s significant to do your digging to see the one that suits your needs. By means of evaluating the contrasting low-down portals based on their coverage, luxury, and essay standpoint, you can judge the song that provides you with the most related and interesting info stories. Good luck with your search, and I hope this information helps you find the correct news portal inasmuch as you!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *